Family book of Antoine Anastase Wladiski Waskiewicz

Spouses